Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jako właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Polanka Hallera, gmina Skawina, woj. małopolskie ogłasza postępowanie ofertowe na zbycie nieruchomości objętej księgą wieczystą KR3I/00009897/9 składającej się z działki zabudowanej nr 307/29 o powierzchni 5,8132 ha i działki niezabudowanej nr 307/30 o powierzchni 8,6594 ha.
Zapraszamy do składania ofert w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami UJ, ul. Czapskich 4, pok. 303, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30.

Zobacz ogłoszenie dotyczące sprzedaży dworu w Polance Hallera

I. Przedmiotowa nieruchomość składa się z:
 • działki nr 307/29 zabudowanej kompleksem pałacowo-folwarcznym z XVIII i XIX wieku; działka ma dostęp do drogi wojewódzkiej i gminnej,
 • działki nr 307/30 niezabudowanej; działka ma dostęp do drogi gminnej.
 • Zabudowana jest kilkunastoma budynkami i budowlami. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina (Uchwała nr XVII/217/16 z dnia 23 marca 2016 r. Rady Miejskiej w Skawinie). Część zabudowań znajdującego się na nieruchomości zespołu obiektów dworsko-folwarcznych wpisana jest do rejestru zabytków. Uniwersytet Jagielloński informuje, że obecnie toczy się postępowanie przed Wojewodą Małopolskim z wniosku osoby fizycznej o wydanie decyzji administracyjnej na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 01.03.1945 w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 06.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej stwierdzającej, że zespół dworsko-parkowy w Polance Hallera, stanowiący obecnie część działki ewidencyjnej nr 307/29 o pow. około 1,9 ha, nie podpada pod działanie przepisu art. 2 ust. 1 lit. e) tego dekretu.
II. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

III. Oferta powinna zawierać:
 • imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • datę i miejsce sporządzenia oferty,
 • podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
 • w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadującyh ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania,
 • proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),
 • oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż sprzedaż nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.
IV. Do ceny netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT.

V. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VI. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.

VII. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.

VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
- p. Marek Uliński – Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, fax 12 663 38 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości w Polance Hallera - Dwór” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30.

X. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej po telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu: tel. 12 663 38 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

XI. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez formularz kontaktowy http://www.iod.uj.edu.pl/kontakt lub pod nr telefonu 12 663 12 25. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu. Dane będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, ewentualnych roszczeń z umowy oraz archiwizacji przez okres prawem przewidziany. Oferent zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dwór do sprzedaży - Polanka Hallera


Dwór do sprzedaży - Polanka Hallera


Przy drodze do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic, w odległości 25 km od centrum Krakowa i 7,5 km od centrum Skawiny, w sąsiedztwie Krzęcina z pięknym Muzeum Architektury Drewnianej – położona jest miejscowość Polanka Hallera. Na malowniczym wzgórzu rozpościera się oferowana do sprzedaży nieruchomość, złożona z kompleksu zabudowań pałacowo-folwarcznych z XVIII i XIX wieku, w skład których wchodzą: dwór, kuźnia, dwie chlewnie, cielętnik, jałownik, spichlerz, stajnia oraz zespół stodół. W skład nieruchomości wchodzi również zabytkowy park, w którym króluje czerwony buk, platany oraz największy w Małopolsce okaz magnolii drzewiastej. Niedawno w parku została zakończona seria prac pielęgnacyjnych, przywracających mu dawny urok i piękno.
Na szczególną uwagę zasługuje budynek dworu, który w sierpniu 2016 roku został podłączony do kanalizacji gminnej, a dzięki zmodernizowanej instalacji CO zasilanej z własnej kotłowni zapewnione są warunki do prowadzenia drobnych prac konserwacyjnych wewnątrz obiektu. U podnóża działki znajduje się urokliwy staw rybny, stanowiący uzupełnienie szerokiego wachlarza naturalnych zasobów, oferowanych na tym terenie.

 • 307/29
 • Działka nr 307/29

  Działka zabudowana kompleksem pałacowo-folwarcznym z XVIII i XIX wieku w skład, którego wchodzą: dwór, kuźnia, dwie chlewnie, cielętnik, jałownik, spichlerz, stajnia oraz zespół stodół, ponadto na działce znajduje się zabytkowy park. Działka ma dostęp do drogi wojewódzkiej i gminnej (...)

  Nr działki

  307/29

  Powierzchnia [m2]

  58132

  Księga wieczysta / Lwh / decyzja

  KR3I/00009897/9

  Forma własności

  własność

  Cena wywoławcza brutto [zł]

  - • 307/30
 • Działka nr 307/30

  Działka niezabudowana. Działka ma dostęp do drogi gminnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony symbolem ZR – tereny zieleni nieurządzonej, R – tereny rolnicze oraz WS – tereny wód powierzchniowych.

  Nr działki

  307/30

  Powierzchnia [m2]

  86594

  Księga wieczysta / Lwh / decyzja

  KR3I/00009897/9

  Forma własności

  własność

  Cena wywoławcza brutto [zł]

  -