Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jako właściciel nieruchomości położonej w miejscowości Polanka Hallera, gmina Skawina, woj. małopolskie ogłasza postępowanie ofertowe na zbycie nieruchomości objętej księgą wieczystą KR3I/00009897/9 składającej się z działki zabudowanej nr 307/29 o powierzchni 5,8132 ha i działki niezabudowanej nr 307/30 o powierzchni 8,6594 ha.
Oferty można składać w terminie do 1.03.2017 r. roku do godz. 10:00.

Zobacz ogłoszenie dotyczące sprzedaży dworu w Polance Hallera

I. Przedmiotowa nieruchomość składa się z:
 • działki nr 307/29 zabudowanej kompleksem pałacowo-folwarcznym z XVIII i XIX wieku; działka ma dostęp do drogi wojewódzkiej i gminnej,
 • działki nr 307/30 niezabudowanej; działka ma dostęp do drogi gminnej.
II. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

III. Oferta powinna zawierać:
 • imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • datę i miejsce sporządzenia oferty,
 • podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
 • w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadującyh ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania,
 • proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),
 • potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ,
 • oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż sprzedaż nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.
IV. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

V. Umowa sprzedaży zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności sprzedaż nieruchomości będzie wymagać zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr rachunku: 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 z dopiskiem: „wadium na zakup nieruchomości w Polance Hallera – działka nr 307/29 i działka nr 307/30”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli uznanie rachunku UJ wadium nastąpiło do dnia 28.02.2017 r. W przypadku wybrania oferty wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży.

VII. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.

VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: - p. Marek Uliński – Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 20, fax 12 663 38 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości w Polance Hallera – działka nr 307/29 i działka nr 307/30” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, w terminie do 1.03.2017 r. roku do godz. 10:00.

X. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

XI. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej w dniach 20–22.02.2017 r. w godz. 8:00-13:00 po telefonicznym ustaleniu terminu.

Działka 307/29

Działka zabudowana kompleksem pałacowo-folwarcznym z XVIII i XIX wieku w skład, którego wchodzą: dwór, kuźnia, dwie chlewnie, cielętnik, jałownik, spichlerz, stajnia oraz zespół stodół, ponadto na działce znajduje się zabytkowy park. Działka ma dostęp do drogi wojewódzkiej i gminnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony symbolem K1RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich oraz ZP – tereny zieleni urządzonej.

Nr działki

307/29

Powierzchnia [m2]

58132

Księga wieczysta / Lwh / decyzja

KR3I/00009897/9

Prawo

własność

Cena wywoławcza [zł]

-