Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Dożynkowej 61 objętej księgami wieczystymi nr KR1P/00530280/5 oraz nr KR1P/00530278/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych, zaprasza do składania ofert w sprawie jej nabycia w całości.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości przy ul. Dożynkowej 61” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303.

Zobacz ogłoszenie dotyczące sprzedaży działek w Witkowicach

I. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 70/8, 78, 80, 82, 84, 86 – obręb 26 Kraków – Krowodrza oraz działki nr 869 obręb 29 Kraków-Krowodrza, o łącznej powierzchni 115419 m2. Zabudowana jest kilkudziesięcioma budynkami i budowlami. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice" (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 767, poz. 5982 z dnia 11 grudnia 2009 roku).

II. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od daty złożenia oferty.

III. Oferta powinna zawierać:
 • imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • datę i miejsce sporządzenia oferty,
 • podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
 • w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania,
 • proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),
 • oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż sprzedaż nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

IV. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

V. Umowa sprzedaży zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności. sprzedaż nieruchomości będzie wymagać zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

VII. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.

VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: - p. Marek Uliński – z-ca Kanclerza ds. Administrowania Nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, fax 12 663-38-26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

IX. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości przy ul. Dożynkowej 61” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303.

X. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej po telefonicznym ustaleniu terminu.

Działki do sprzedaży - Witkowice


 • Działki 70/8, 78, 80, 82, 84, 86 obręb 26 Kraków-Krowodrza, 869 obręb 29 Kraków-Krowodrza
 • Działki 70/8, 78, 80, 82, 84, 86 obręb 26 Kraków-Krowodrza, 869 obręb 29 Kraków-Krowodrza

  Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 70/8, 78, 80, 82, 84, 86 – obręb 26 Kraków – Krowodrza oraz działki nr 869 obręb 29 Kraków-Krowodrza, o łącznej powierzchni 115419 m2. Zabudowana jest kilkudziesięcioma budynkami i budowlami. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice" (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 767, poz. 5982 z dnia 11 grudnia 2009 roku).

  Nr działek

  70/8, 78, 80, 82, 84, 86 obręb 26 Kraków-Krowodrza,
  869 obręb 29 Kraków-Krowodrza

  Powierzchnia [m2]

  115 419

  Księga wieczysta / Lwh / decyzja

  KR1P/00530280/5 oraz KR1P/00530278/8

  Forma

  własność

  Cena wywoławcza brutto [zł]

  -

1
5
6
7
8
9
2
3
4