Uniwersytet Jagielloński jako właściciel lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 110 w Polance Hallera, gmina Skawina zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, Polanka Hallera 110, wraz z przysługującym udziałem (1842/10000 cz.) w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr ew. 307/22 Polanka Hallera Gmina Skawina objętej księgą wieczystą nr KR3I/00023658/6 oraz w częściach wspólnych budynku mieszkalnego nr 110 w Polance Hallera.

Przedmiotowy lokal o powierzchni 36,06 m2 położony jest na parterze, od strony południowo-wschodniej, składa się z 1 pokoju, kuchni, toalety i pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 13,10 m2.

Zapraszamy do składania ofert w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30.

Zobacz ogłoszenie dotyczące zbycia prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego

I. Przedmiotowy lokal o powierzchni 36,06 m2 położony jest na parterze, od strony południowo-wschodniej, składa się z 1 pokoju, kuchni, toalety i pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 13,10 m2. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina (Uchwała nr XVII/217/16 z dnia 23 marca 2016 r. Rady Miejskiej w Skawinie). Działka znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej i usług (K1MU).

II. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

III. Oferta powinna zawierać:
  • imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego,
  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • datę i miejsce sporządzenia oferty,
  • podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych — reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
  • w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) — pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania,
  • proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),
  • oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
  • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w przypadku wymogu prawnego - zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.


IV. Do ceny netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT.

V. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VI. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.

VII. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.

VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
- p. Marek Uliński — Zastępca Kanclerza UJ ds. Administrowania Nieruchomościami, tel. 12 663 38 20, fax 12 663 38 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup lokalu mieszkalnego w Polance Hallera 110/2” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30, w terminie do dnia 05.12.2018 r. do godz. 12.00.

X. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej po telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu: tel. 12 663 38 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XI. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. Od dnia 25 maja 2018 r. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez formularz kontaktowy http://www.iod.uj.edu.pl/kontakt lub pod nr telefonu 12 663 12 25. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu. Dane będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, ewentualnych roszczeń z umowy oraz archiwizacji przez okres prawem przewidziany. Oferent zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy prawa.