Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości składającej się z działek 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21 położonej w Polance Hallera, gm. Skawina, objętej księgą wieczystą nr KR3I/00009897/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, zaprasza do składania ofert w sprawie jej nabycia w całości.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości w Polance Hallera 1, gm. Skawina” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, w terminie do 18.07.2017 r. do godz. 12.00.

Zobacz ogłoszenie dotyczące sprzedaży działek

I. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21, o łącznej powierzchni 8884 m2. Nieruchomość jest zabudowana połową budynku na części działki 307/10. Działki 307/10 i 307/11 znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol planu MN, działki 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20 i 307/21 znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej i usług – symbol planu MU, wszystkie działki są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru (Uchwała Nr XVII/217/16 z dnia 23 marca 2016r. Rady Miejskiej w Skawinie).

II. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

III. Oferta powinna zawierać:
 • imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • datę i miejsce sporządzenia oferty,
 • podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,
 • w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania,
 • proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),
 • oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż sprzedaż nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

IV. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

V. Umowa sprzedaży zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności. sprzedaż nieruchomości będzie wymagać zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

VI. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: - p. Marek Uliński – Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 20, fax 12 663 38 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości w Polance Hallera 1, gm. Skawina” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, w terminie do 18.07.2017 r. do godz. 12.00.

IX. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

X. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej w dniach 12-13.07.2017 r. w godz. 9.00-12.00 po telefonicznym ustaleniu terminu.

 • Działki 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21
 • Działki 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21

  Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21, o łącznej powierzchni 8884 m2. Nieruchomość jest zabudowana połową budynku na części działki 307/10. Wszystkie działki znajdują się w terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – symbol planu MNR, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru (Uchwała nr IXN/309/06 z dnia 15 maja 2006 r. Rady Miejskiej w Skawinie).

  Nr działek

  307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21

  Powierzchnia [m2]

  8884

  Księga wieczysta / Lwh / decyzja

  KR3I/00009897/9

  Forma

  własność

  Cena wywoławcza brutto [zł]

  -