Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości składającej się z działek 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21 położonej w Polance Hallera, gm. Skawina, objętej księgą wieczystą nr KR3I/00009897/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, zaprasza do składania ofert w sprawie jej nabycia w całości.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości w Polance Hallera, gm. Skawina” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303.

Zobacz ogłoszenie dotyczące sprzedaży działek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Polance Hallera, gmina Skawina objętej księgą wieczystą nr KR3I/00009897/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, zaprasza do składania ofert w sprawie jej nabycia w całości.

I. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21 Polanka Hallera, o łącznej powierzchni 8884 m2. Działka 307/10 zabudowana jest połową budynku mieszkalnego, na pozostałej części nieruchomości znajdują się fundamenty 4 budynków. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina (Uchwała nr XVII/217/16 z dnia 23 marca 2016 r. Rady Miejskiej w Skawinie). Działki 307/10 i 307/11 znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (K5MN), pozostałe działki w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (K1MU). Nieruchomość objęta jest strefą ochrony konserwatorskiej.

II. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

III. Oferta powinna zawierać:
 • imię i nazwisko, PESEL, NIP oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, kserokopię dowodu osobistego,,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • datę i miejsce sporządzenia oferty,
 • podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie),
 • w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania,
 • proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),
 • oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń,
 • oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w przypadku wymogu prawnego - zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

IV. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

V. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.

VI. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.

VII.Do ceny netto zostanie doliczony stosowny podatek VAT.

VIII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
- p. Marek Uliński – z-ca Kanclerza UJ ds. Administrowania Nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 20, fax 12 663 38 26, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości w Polance Hallera, gm. Skawina - działki budowlane” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30.

X. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej po telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu: tel. 12 663 38 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XI. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. Od dnia 25 maja 2018 r. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez formularz kontaktowy http://www.iod.uj.edu.pl/kontakt lub pod nr telefonu 12 663 12 25. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu. Dane będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, archiwizacji przez okres 10 lat. Oferent zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy prawa.

Działki do sprzedaży - Polanka Hallera

Działki do sprzedaży - Polanka Hallera


 • Działki 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21
 • Działki 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21

  Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21, o łącznej powierzchni 8884 m2. Nieruchomość jest zabudowana połową budynku na części działki 307/10. Wszystkie działki znajdują się w terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – symbol planu MNR, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru (Uchwała nr IXN/309/06 z dnia 15 maja 2006 r. Rady Miejskiej w Skawinie).

  Nr działek

  307/10, 307/11, 307/12, 307/13, 307/14, 307/15, 307/16, 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21

  Powierzchnia [m2]

  8884

  Księga wieczysta / Lwh / decyzja

  KR3I/00009897/9

  Forma

  własność

  Cena wywoławcza brutto [zł]

  -